小学生优秀作文大全 -> 六年级作文 -> 大宋英雄传(二) 蔡博彦独掌朝政

大宋英雄传(二) 蔡博彦独掌朝政

 •  
 • chuán
 • jiāng
 • jun1
 • cài
 • jīng
 •  
 • yàn
 •  
 • nán
 • biàn
 • jīng
 • rén
 •  
 •             
 •  
 •             
 •  
 • “传大将军蔡京(字博彦,河南汴京人。10491119
 • diàn
 •  
 • gōng
 • wài
 • tài
 • jiān
 • shēng
 • hǎn
 • jiāng
 • jun1
 • cài
 • jīng
 • biàn
 • le
 • diàn
 •  
 • 入殿”宫外太监一生喊大将军蔡京便入了殿。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • chén
 • cài
 • jīng
 • bài
 • jiàn
 • huáng
 • shàng
 •  
 • yuàn
 • huáng
 • wàn
 • suì
 • wàn
 • suì
 • wàn
 • wàn
 •  “臣蔡京拜见皇上,愿我皇万岁万岁万万
 • suì
 •  
 •  
 • lái
 • ba
 •  
 • jun1
 • chén
 • hòu
 • huī
 • zōng
 •  
 • míng
 • zhào
 •  
 •             
 •  
 • 岁”“起来吧”君臣礼仪后徽宗(名赵佶,1082
 •             
 • běi
 • sòng
 • nián
 • huáng
 •  
 • biàn
 • kāi
 • shǐ
 • tán
 • zhèng
 • shì
 •  
 •  
 • cài
 • jīng
 • ya
 • zuì
 • jìn
 • 1135北宋末年皇帝)便开始谈正事。“蔡京呀最近
 • wài
 • miàn
 • fēng
 • shēng
 • jǐn
 • yuàn
 • shǐ
 • zhèn
 • dāng
 • míng
 • jun1
 • ma
 •  
 •  
 •  
 • chén
 • yuàn
 • 外面风声紧你愿意使朕当个名君吗?”“臣愿
 • xiào
 • láo
 •  
 •  
 • hǎo
 •  
 • zhèn
 • jiù
 • mìng
 • wéi
 •  
 • píng
 • luàn
 • zǒng
 •  
 • qián
 • píng
 • 效劳”“好!朕就命你为“平乱总督”前去平
 • luàn
 •  
 •  
 •  
 • chén
 • zūn
 • zhǐ
 •  
 •  
 • 乱。”“臣遵旨。”
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • jiù
 • zhè
 • yàng
 • guān
 • mín
 • zhàn
 • kāi
 • shǐ
 • le
 •  
 •  
 • qǐng
 • kàn
 • xià
 •  
 •  就这样官民大战开始了。(请看下集:西
 • píng
 • zhī
 • zhàn
 •  
 • 平之战)
 •  
 •  
 •  
   
  无注音版:大宋英雄传(二) 蔡博彦独掌朝政
   “传大将军蔡京(字博彦,河南汴京人。1049—1119)入殿”宫外太监一生喊大将军蔡京便入了殿。
   
   “臣蔡京拜见皇上,愿我皇万岁万岁万万岁”“起来吧”君臣礼仪后徽宗(名赵佶,1082—1135北宋末年皇帝)便开始谈正事。“蔡京呀最近外面风声紧你愿意使朕当个名君吗?”“臣愿效劳”“好!朕就命你为“平乱总督”前去平乱。”“臣遵旨。”
   
   就这样官民大战开始了。(请看下集:西平之战)
   

  小学生优秀作文大全 | 关于我们 | 联系方式 | 招聘信息 | 网站地图

  Powered by 小学生优秀作文大全www.7737.info© 2012 www.7737.info Inc.
  Copyright © 2019 06-18 小学生优秀作文大全