小学生优秀作文大全 -> 四年级作文 -> 蜂 鸟

蜂 鸟

 • shì
 • jiè
 • shàng
 • zuì
 • xiǎo
 • zuì
 • xiǎo
 • de
 • niǎo
 •  
 • jiào
 • fēng
 • niǎo
 • de
 • shēn
 • xiàng
 • zhī
 • 世界上最小最小的鸟,叫蜂鸟它的身体像一只
 • huáng
 • fēng
 • me
 • zhòng
 • zhī
 • yǒu
 •    
 •  
 •    
 •  
 • guò
 • fēi
 • hěn
 • kuài
 • 黄蜂那么大体重只有5克—2克。不过它飞得很快
 •  
 • zài
 • huā
 • jiān
 • fēi
 • xiáng
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • huā
 • cóng
 • zhōng
 • de
 • liú
 • xīng
 •  
 • gāng
 • ,在花间飞翔,好像花丛中的颗颗流星。你刚
 • xiǎng
 • kàn
 • qīng
 • shì
 • dōng
 • shí
 •  
 • què
 • shǎn
 • jiù
 • jiàn
 • le
 •  
 • 想看清是哪个东西时,它却一闪就不见了。
 •  
 •  
 • fèng
 • huáng
 •  
 • kǒng
 • què
 • zài
 • rén
 • men
 • xīn
 • zhōng
 • shì
 • shì
 • jiè
 • shàng
 • zuì
 • měi
 • de
 •  凤凰,孔雀在人们心中是世界上最美丽的
 • niǎo
 •  
 • dàn
 • shì
 •  
 • fēng
 • niǎo
 • men
 • gèng
 • měi
 •  
 • máo
 •  
 • jiǎn
 • 鸟。但是,蜂鸟比它们更美丽。它那羽毛,简
 • zhí
 • jiù
 • xiàng
 • tái
 • shàng
 • xiān
 • de
 • shang
 • yàng
 • guāng
 • shí
 •  
 • biàn
 • huàn
 • 直就像戏台上仙子的衣裳一样五光十色,变幻
 • qióng
 •  
 • 无穷。
 •  
 •  
 •  
   
  无注音版:蜂 鸟
   世界上最小最小的鸟,叫蜂鸟它的身体像一只黄蜂那么大体重只有5克—2克。不过它飞得很快,在花间飞翔,好像花丛中的颗颗流星。你刚想看清是哪个东西时,它却一闪就不见了。
   凤凰,孔雀在人们心中是世界上最美丽的鸟。但是,蜂鸟比它们更美丽。它那羽毛,简直就像戏台上仙子的衣裳一样五光十色,变幻无穷。
   

  小学生优秀作文大全 | 关于我们 | 联系方式 | 招聘信息 | 网站地图

  Powered by 小学生优秀作文大全www.7737.info© 2012 www.7737.info Inc.
  Copyright © 2019 03-24 小学生优秀作文大全